Fish community ecology in rocky reef habitat of Ma’an Archipelago. I. Species composition and diversity
Zhenhua Wang, Shouyu Zhang, Qingman Chen, Qiang Xu, Kai Wang
Biodiv Sci . 2012, (1): 41 -50 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.10168