Biodiversity Science ›› 2017, Vol. 25 ›› Issue (9): 0-0.

• Full Text •     Next Article

All Papers in This Issue

  

  • Online:2017-09-20
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] YANG Long-Long, WU Yan-Ru. Species diversity of bees in different habitats in Xishuangbanna tropical forest region[J]. Biodiv Sci, 1998, 06(3): 197 -204 .
[2] Pengfei Jiang, Shiliang Wang, Aziz Ul Ikram, Zuntao Xu, Haiyang Jiang, Beijiu Cheng and Yong Ding. SDG721 and SDG705 are required for rice growth[J]. J Integr Plant Biol, 2018, 60(7): 530 -535 .
[3] . [J]. Chin Bull Bot, 1994, 11(专辑): 76 .
[4] SHI Wei, WANG Zheng-Quan, LIU Jin-Liang, GU Jia-Cun, GUO Da-Li. FINE ROOT MORPHOLOGY OF TWENTY HARDWOOD SPECIES IN MAOERSHAN NATURAL SECONDARY FOREST IN NORTHEASTERN CHINA[J]. Chin J Plan Ecolo, 2008, 32(6): 1217 -1226 .
[5] Yongjun Chen,Jing Zhang,Puqing Song,Ran Zhang,Yuan Li,Zhihui Zhong,Longshan Lin. Composition of the Taiwan Strait fish fauna[J]. Biodiv Sci, 2014, 22(4): 525 -531 .
[6] GONG Ji-Rui, HUANG Yong-Mei, GE Zhi-Wei, DUAN Qing-Wei, YOU Xin, AN Ran, ZHANG Xin-Shi. ECOLOGICAL RESPONSES TO SOIL WATER CONTENT IN FOUR HYBRID POPULUS CLONES[J]. Chin J Plan Ecolo, 2009, 33(2): 387 -396 .
[7] Om Prakash Tripathi, Khongjee Rangdajied Reynald . Effect of forest fragment size on tree diversity and population structure of humid subtropical forest of Meghalaya, India[J]. Biodiv Sci, 2010, 18(2): 208 -214 .
[8] XIANG Hua-Jun, AN Shu-Qing, WANG Zhong-Sheng, ZHENG Jian-Wei, LENG-Xin, ZHUO Yuan-Wu. Plant diversity and the mechanism for its maintenance in tropical forests[J]. Biodiv Sci, 2004, 12(2): 290 -300 .
[9] YU Hua, Bee-Lian ONG. Diurnal Photosynthesis and Carbon Economy of Acacia mangium in English[J]. Chin J Plan Ecolo, 2003, 27(5): 624 -630 .
[10] XU Zhen-Zhu, ZHOU Guang-Sheng, XIAO Chun-Wang, WANG Yu-Hui. INTERACIVE EFFECTS OF DOUBLED ATMOSPHERIC CO2 CONCENTRATIONS AND SOIL DROUGHT ON WHOLE PLANT CARBON ALLOCATION IN TWO DOMINANT DESERT SHRUBS[J]. Chin J Plan Ecolo, 2005, 29(2): 281 -288 .