Biodiversity Science ›› 2011, Vol. 19 ›› Issue (5): 495-496.doi: 10.3724/SP.J.1003.2011.02172

• Special Issue •     Next Article

Non-detrimental Findings should be enhanced for the management of international trade in endangered species of wild fauna and flora

Zhigang Jiang*   

  1. Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences; Endangered Species Scientific Commission, P.R.C, Beijing 100101
  • Received:2011-09-30 Revised:2011-08-23 Online:2011-10-08
  • Zhigang Jiang E-mail:jiangzg@ioz.ac.cn; zhigangjiang@vip.sina.com
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Jian Ling-cheng. Biomenbranes in relation to cold injury and hardiness of plants[J]. Chin Bull Bot, 1983, 1(01): 17 -23 .
[2] Di Wang, Yongxiang Li, Yang Wang, Cheng Liu, Zhizhai Liu, Bo Peng, Weiwei Tan, Yan Zhang, Baocheng Sun, Yunsu Shi, Yanchun Song, Tianyu Wang, Yu Li. Major Quantitative Trait Loci Analysis of Tassel Primary Branch Number and Tassel Weight in Maize (Zea mays)[J]. Chin Bull Bot, 2011, 46(1): 11 -20 .
[3] FAN Ru-Wen;YIN Zeng-Fang and ZHOU Jian. A Review of the Study on the Developmental Biology of Xylem[J]. Chin Bull Bot, 1999, 16(04): 387 -397 .
[4] Xie Gong-wen Wang Hong-yan Lai Xiao-rong Tan Ce-ming Nong Zhi-lin. Diversity and Conservation of Chinese Endemic Genera of the Flora in Jiouling-mufu Mountain[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(专辑2): 90 -95 .
[5] Lin Jian;Zheng Guang-hua and Cheng Hong-yan. Studies on Ultradry Storage of Eucommia Seeds[J]. Chin Bull Bot, 1996, 13(增刊): 58 -62 .
[6] . [J]. Chin Bull Bot, 1994, 11(专辑): 42 .
[7] TAO Jun LI Ling. Abscisic Acid Biosynthesis Regulated by Some Key Enzymes in Higher Plants[J]. Chin Bull Bot, 2002, 19(06): 675 -683 .
[8] Yan Ju-qiang;Xue Qing-zhong;Wang Yi-xiu and Sen Sheng-quan. The Effect of Gelling Agents on Callus Induction in Anther Culture of Rice[J]. Chin Bull Bot, 1991, 8(04): 32 -35 .
[9] JIN Jian-Hua MI Jia-Rong. Advances in the Research of Early Carboniferous Flora from Northeastern Margin of the North China Platform[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(专辑): 34 -38 .
[10] Lijuan Zhou;Xiaolan Chen;Guobin Deng;Yanyan Wang;Wei Liu;Shanna Chen* . Effects of Dopant Nano TiO2 on Vegetal Physiology of Blue-green Algae[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(01): 67 -71 .