Biodiversity Science ›› 2017, Vol. 25 ›› Issue (10): 1037-1039.doi: 10.17520/biods.2017276

• Special Feature: China’s National Park System Construction • Previous Article     Next Article

Practice and innovation for overarching institution design of China’s
national park

Yi Wang*()   

  1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
  • Received:2017-10-18 Accepted:2017-10-20 Online:2018-05-05
  • Wang Yi E-mail:wangyi@casipm.ac.cn
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Zhi-Duan Chen, Tuo Yang, Li Lin, Li-Min Lu, Hong-Lei Li, Miao Sun, Bing Liu, Min Chen, Yan-Ting Niu, Jian-Fei Ye, Zhi-Yong Cao, Hong-Mei Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang, Jing-Bo Zhang, Zhen Meng, Wei Cao, Jian-Hui Li, Sheng-Dan Wu, Hui-Ling Zhao, Zhong-Jian Liu, Zhi-Yuan Du, Qing-Feng Wang, Jing Guo, Xin-Xin Tan, Jun-Xia Su, Lin-Jing Zhang, Lei-Lei Yang, Yi-Ying Liao, Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Shih-Wen Chung, Jian Zhang, Kun-Li Xiang, Rui-Qi Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Shi-Liang Zhou, Jin-Hua Ran, Xiao-Quan Wang, Xiao-Hua Jin, You-Sheng Chen, Tian-Gang Gao, Jian-Hua Li, Shou-Zhou Zhang, An-Ming Lu, China Phylogeny Consortium. Tree of life for the genera of Chinese vascular plants[J]. J Syst Evol, 2016, 54(4): 277 -306 .
[2] Wei Hao, Mei-Zhen Zhu, Ji-Ping Gao, Shi-Yong Sun and Hong-Xuan Lin. Identification of Quantitative Trait Loci for Rice Quality in a Population of Chromosome Segment Substitution Lines[J]. J Integr Plant Biol, 2009, 51(5): 500 -512 .
[3] GONG Ji-Rui, HUANG Yong-Mei, GE Zhi-Wei, DUAN Qing-Wei, YOU Xin, AN Ran, ZHANG Xin-Shi. ECOLOGICAL RESPONSES TO SOIL WATER CONTENT IN FOUR HYBRID POPULUS CLONES[J]. Chin J Plan Ecolo, 2009, 33(2): 387 -396 .
[4] Hong Jian ming, Huang Qing ni, Qiu Ze sheng, Liu Xiang lin, Yin Li ping and Chai Xiao qing. Studies on Nitrate Reductase in Plasma Membrane of Maize Roots[J]. J Integr Plant Biol, 1995, 37(12): .
[5] LI Sheng-Sheng,WANG Shi-Jun, BEI Yue-Min. On Some Dispersed Cordaitean Cuticles from Cathaysian Flora in the Permian of China and Their Significance[J]. J Integr Plant Biol, 2003, 45(5): 517 -522 .
[6] Sun Zhen-xiao Xia Guang-min Chen Hui-min. Karyotype Analysis of Psathyrostachys juncea[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(01): 56 .
[7] Xia Bing, Lan Tao, He Shan-an. Nonlinear Response Function of Growth of Pinus massomiana to Climate[J]. Chin J Plan Ecolo, 1996, 20(1): 51 -56 .
[8] Xiufen Che, Xiaobo Yang, Ping Yue, Zhiyang Ou, Donghai Li, Qingshu Wu. Species diversity of forests in Tongguling National Nature Reserve, Hainan[J]. Biodiv Sci, 2006, 14(4): 292 -299 .
[9] SHEN Ze-Hao, FANG Jing-Yun. Niche Comparison of two Fagus Species Based on the Topographic Patterns of Their Populations[J]. Chin J Plan Ecolo, 2001, 25(4): 392 -398 .
[10] Jiliang Xu, Xiaohui Zhang, Zhengwang Zhang, Guangmei Zheng, Xiangfeng Ruan, Keyin Zhang. Home range and habitat use of male Reeves’s pheasant (Syrmaticus reevesii) in winter in Dongzhai National Nature Reserve, Henan Province[J]. Biodiv Sci, 2005, 13(5): 416 -423 .