Biodiversity Science ›› 1997, Vol. 05 ›› Issue (3): 202-205.doi: 10.17520/biods.1997033

• 论文 • Previous Article     Next Article

Investigation on the resources of rare and endangered plants in Kuanba forest region

Xiang Chenghua, Mou Kehua   

  1. Sichuan Research Institute of Forestry , Chengdu , 610081
  • Received:1996-03-27 Revised:1996-06-24 Online:1997-08-20

Based on the floristic analysis of the rare and endangered plants,the paper reveals that the floristic composition in Kuanba forest region has the three major characteristic features:richness in species diversity,ancient origin and floristic complexity.The endangered causes are also discussed.The effective protected countermeasure for these species is approached.

No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Zhi-Duan Chen, Tuo Yang, Li Lin, Li-Min Lu, Hong-Lei Li, Miao Sun, Bing Liu, Min Chen, Yan-Ting Niu, Jian-Fei Ye, Zhi-Yong Cao, Hong-Mei Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang, Jing-Bo Zhang, Zhen Meng, Wei Cao, Jian-Hui Li, Sheng-Dan Wu, Hui-Ling Zhao, Zhong-Jian Liu, Zhi-Yuan Du, Qing-Feng Wang, Jing Guo, Xin-Xin Tan, Jun-Xia Su, Lin-Jing Zhang, Lei-Lei Yang, Yi-Ying Liao, Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Shih-Wen Chung, Jian Zhang, Kun-Li Xiang, Rui-Qi Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Shi-Liang Zhou, Jin-Hua Ran, Xiao-Quan Wang, Xiao-Hua Jin, You-Sheng Chen, Tian-Gang Gao, Jian-Hua Li, Shou-Zhou Zhang, An-Ming Lu, China Phylogeny Consortium. Tree of life for the genera of Chinese vascular plants[J]. J Syst Evol, 2016, 54(4): 277 -306 .
[2] LI Jun-De YANG Jian WANG Yu-Fei. Aquatic Plants in the Miocene Shanwang Flora[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(专辑): 261 .
[3] Zhi-Cheng ZHU, Yin HUANG, Feng-Wei XU, Wen XING, Shu-Xia ZHENG, Yong-Fei BAI. Effects of precipitation intensity and temporal pattern on soil nitrogen mineralization in a typical steppe of Nei Mongol grassland[J]. Chin J Plan Ecolo, 2017, 41(9): 938 -952 .
[4] HUANG Ben-Hong. Late Paleozoic Flora in Nei Mongol Plateau[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(专辑): 172 -178 .
[5] Shi Jian ming;Gui Yao-lin and Zhu Zhi-qing. Observation on Amitosis of Sugarbeet (Beta vulgaris) Petiole during Dedifferentiation in Vitro[J]. Chin Bull Bot, 1989, 6(03): 155 .
[6] LIU Guang-Cai, YANG Qi-Feng, LI Long, SUN Jian-Hao. INTERCROPPING ADVANTAGE AND CONTRIBUTION OF ABOVE- AND BELOW-GROUND INTERACTIONS IN WHEAT-MAIZE INTERCROPPING[J]. Chin J Plan Ecolo, 2008, 32(2): 477 -484 .
[7] Zili Wu, Mengyao Yu, Lu Chen, Jing Wei, Xiaoqin Wang, Yong Hu, Yan Yan, Ping Wan. Transcriptome Analysis of Physcomitrella patens Response to Cadmium Stress by Bayesian Network[J]. Chin Bull Bot, 2015, 50(2): 171 -179 .
[8] Yuanjie Xu,Dunmei Lin,Ming Shi,Yanjie Xie,Yizhi Wang,Zhenhua Guan,Jianying Xiang. Spatial heterogeneity and its causes in evergreen broad-leaved forests in the Ailao Mountains, Yunnan Province[J]. Biodiv Sci, 2017, 25(1): 23 -33 .
[9] Wei Hao, Mei-Zhen Zhu, Ji-Ping Gao, Shi-Yong Sun and Hong-Xuan Lin. Identification of Quantitative Trait Loci for Rice Quality in a Population of Chromosome Segment Substitution Lines[J]. J Integr Plant Biol, 2009, 51(5): 500 -512 .
[10] Xia Bing, Lan Tao, He Shan-an. Nonlinear Response Function of Growth of Pinus massomiana to Climate[J]. Chin J Plan Ecolo, 1996, 20(1): 51 -56 .