Biodiversity Science ›› 1997, Vol. 05 ›› Issue (2): 147-150.doi: 10.17520/biods.1997024

• 论文 • Previous Article     Next Article

The control measures of CITES on international trade in crocodilians

  

  • Received:1996-03-01 Revised:1996-07-03 Online:1997-05-20
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Zhi-Duan Chen, Tuo Yang, Li Lin, Li-Min Lu, Hong-Lei Li, Miao Sun, Bing Liu, Min Chen, Yan-Ting Niu, Jian-Fei Ye, Zhi-Yong Cao, Hong-Mei Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang, Jing-Bo Zhang, Zhen Meng, Wei Cao, Jian-Hui Li, Sheng-Dan Wu, Hui-Ling Zhao, Zhong-Jian Liu, Zhi-Yuan Du, Qing-Feng Wang, Jing Guo, Xin-Xin Tan, Jun-Xia Su, Lin-Jing Zhang, Lei-Lei Yang, Yi-Ying Liao, Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Shih-Wen Chung, Jian Zhang, Kun-Li Xiang, Rui-Qi Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Shi-Liang Zhou, Jin-Hua Ran, Xiao-Quan Wang, Xiao-Hua Jin, You-Sheng Chen, Tian-Gang Gao, Jian-Hua Li, Shou-Zhou Zhang, An-Ming Lu, China Phylogeny Consortium. Tree of life for the genera of Chinese vascular plants[J]. J Syst Evol, 2016, 54(4): 277 -306 .
[2] Shi Jian ming;Gui Yao-lin and Zhu Zhi-qing. Observation on Amitosis of Sugarbeet (Beta vulgaris) Petiole during Dedifferentiation in Vitro[J]. Chin Bull Bot, 1989, 6(03): 155 .
[3] MOU Jing, BIN Zhen-Jun, LI Qiu-Xia, BU Hai-Yan, ZHANG Ren-Yi, XU Dang-Hui. Effects of nitrogen and silicon addition on soil nitrogen mineralization in alpine meadows of Qinghai-Xizang Plateau[J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(1): 77 -84 .
[4] Yihao Shi, Jiaying Huang, Tianshu Sun, Xuefei Wang, Chenqi Zhu, Yuxi Ai and Hongya Gu. The precise regulation of different COR genes by individual CBF transcription factors in Arabidopsis thaliana[J]. J Integr Plant Biol, 2017, 59(2): 118 -133 .
[5] Wei Hao, Mei-Zhen Zhu, Ji-Ping Gao, Shi-Yong Sun and Hong-Xuan Lin. Identification of Quantitative Trait Loci for Rice Quality in a Population of Chromosome Segment Substitution Lines[J]. J Integr Plant Biol, 2009, 51(5): 500 -512 .
[6] Li Changfu. A Brief Introduction on First Symposium of Natural Protected Areas in China[J]. Chin J Plan Ecolo, 1983, 7(2): 161 -162 .
[7] Xi-Lu Ni, Li Peng and Wen-Zhe Liu. Structures, Components and Functions of Secretory Tissues in Houttuynia cordata[J]. J Integr Plant Biol, 2007, 49(12): 1734 -1745 .
[8] Chen Chia-Jui. Sphaerotylos C. J. Chen—A Remarkable New Genus of Urticaceae from China, with Notes on Stigmas of the Family[J]. J Syst Evol, 1985, 23(6): 444 -456 .
[9] Xia Bing, Lan Tao, He Shan-an. Nonlinear Response Function of Growth of Pinus massomiana to Climate[J]. Chin J Plan Ecolo, 1996, 20(1): 51 -56 .
[10] Giovanna Serino, and Qi Xie. The Ever Expanding Role of Ubiquitin and SUMO in Plant Biology[J]. J Integr Plant Biol, 2013, 55(1): 5 -6 .