Biodiversity Science ›› 1994, Vol. 02 ›› Issue (1): 29-32.doi: 10.17520/biods.1994006

• Editorial • Previous Article     Next Article

Isolation and Identification of soil bacteria containing ACC deaminase

Wei Jun, Pan Qilin, Zhang Yongqing, Qiu Bingsheng, Cai Miaoying   

  1. Institute of Microbiology,Academia Sinica,Beijing,100080
  • Received:1990-06-24 Online:1994-02-20

Some strains of soil bacteria were isolated by their ability to grow on ACC as a sole nitrogen source.ACC deaminase activity of these strains were determined by growth assaying,confirmed by chromatograthically identifying to decrease of ACC in the medium.Then systematic identification was done.

No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] FAN Qing, TIAN Shi-Ping, XU Yong, WANG Yi, JIANG Ai-Li. Biological Control of Rhizopus Rot of Peach Fruits by Candida guilliermondii[J]. J Integr Plant Biol, 2000, 42(10): 1033 -1038 .
[2] Zhongfei Li, Bin Li, Jian Liu, Zhihao Guo, Yuhao Liu, Yan Li, Wen-Hui Shen, Ying Huang, Hai Huang, Yijing Zhang, and Aiwu Dong. Transcription factors AS1 and AS2 interact with LHP1 to repress KNOX genes in Arabidopsis[J]. J Integr Plant Biol, 2016, 58(12): 959 -970 .
[3] LI Xin-Zheng, YU Hai-Yan, WANG Yong-Qiang, SHUAI Lian-Mei, ZHANG Bao-Lin, LIU Rui-Yu. Study on species diversity of macrobenthic fauna in Jiaozhou Bay[J]. Biodiv Sci, 2001, 09(1): 80 -84 .
[4] GU Bin-He, MIAO Shi-Li. [J]. Chin J Plan Ecolo, 2004, 28(5): 729 .
[5] XU Ge-Xi, LUO Shui-Xing, GUO Quan-Shui, PEI Shun-Xiang, SHI Zuo-Min, ZHU Li, and ZHU Ni-Ni. Responses of leaf unfolding and flowering to climate change in 12 tropical evergreen broadleaf tree species in Jianfengling, Hainan Island[J]. Chin J Plan Ecolo, 2014, 38(6): 585 -598 .
[6] YU Shun-Li, Marcelo STERNBERG, JIANG Gao-Ming, Pua KUTIEL. Heterogeneity in Soil Seed Banks in a Mediterranean Coastal Sand Dune[J]. J Integr Plant Biol, 2003, 45(5): 536 -543 .
[7] ZHANG Feng, WU Yu-Zhen, ZHANG Gui-ping, RU Wen-ming. ANALYSIS ON SOME MISTAKES IN THE APPLICATION OF STATISTICS IN ECOLOGICAL RESEARCHES[J]. Chin J Plan Ecolo, 2006, 30(2): 361 -364 .
[8] Ben-Feng YIN, Yuan-Ming ZHANG, An-Ru LOU. Impacts of the removal of vascular plants on physiological and biochemical characteristics of Syntrichia caninervis during winter season in a temperate desert[J]. Chin J Plan Ecolo, 2016, 40(7): 723 -734 .
[9] . [J]. Chin J Plan Ecolo, 2014, 38(1): 92 .
[10] Zhishu Xiao. An introduction to wildlife camera trapping monitoring from Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network (CForBio)[J]. Biodiv Sci, 2014, 22(6): 808 -809 .