都江堰地区繁殖期鸟类多样性
张尚明玉, 何兴成, 王燕, 王贝爻, 何倩芸, 张怡田, 王彬, 张凯, 胡力, 尚涛, 朱敏, 吴永杰
Diversity of birds in breeding season of Dujiangyan
Shangmingyu Zhang, Xingcheng He, Yan Wang, Beiyao Wang, Qianyun He, Yitian Zhang, Bin Wang, Kai Zhang, Li Hu, Tao Shang, Min Zhu, Yongjie Wu
生物多样性 . 2022, (3): 21329 .  DOI: 10.17520/biods.2021329