16S rDNA同源性所揭示的双歧杆菌与有关细菌的亲缘关系
东秀珠, 沈德龙, 辛玉华
Phylogenetic relationship between the genus Bifidobacterium and related bacteria based on 16S rDNA homology
DONG Xiu-Zhu, SHEN De-Long, XIN Yu-Hua
生物多样性 . 2000, (2): 146 -152 .  DOI: 10.17520/biods.2000021