DNA条形码及其在海洋浮游动物生态学研究中的应用
李超伦, 王敏晓, 程方平, 孙松
DNA barcoding and its application to marine zooplankton ecology
Chaolun Li, Minxiao Wang, Fangping Cheng, Song Sun
生物多样性 . 2011, (6): 805 -814 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.10173