西太平洋浮游动物种类多样性
林茂, 王春光, 王彦国, 项鹏, 王雨, 连光山, 陈瑞祥, 陈小银, 叶又茵, 戴燕玉, 林景宏, 许振祖, 黄加祺, 郭东晖
Zooplanktonic diversity in the western Pacific
Mao Lin, Chunguang Wang, Yanguo Wang, Peng Xiang, Yu Wang, Guangshan Lian, Ruixiang Chen, Xiaoyin Chen, Youyin Ye, Yanyu Dai, Jinghong Lin, Zhenzu Xu, Jiaqi Huang, Donghui Guo
生物多样性 . 2011, (6): 646 -654 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.09178