西太平洋浮游动物种类多样性
林茂, 王春光, 王彦国, 项鹏, 王雨, 连光山, 陈瑞祥, 陈小银, 叶又茵, 戴燕玉, 林景宏, 许振祖, 黄加祺, 郭东晖
Zooplanktonic diversity in the western Pacific
Mao Lin*, Chunguang Wang, Yanguo Wang, Peng Xiang, Yu Wang, Guangshan Lian, Ruixiang Chen, Xiaoyin Chen, Youyin Ye, Yanyu Dai, Jinghong Lin, Zhenzu Xu, Jiaqi Huang, Donghui Guo
生物多样性 . 2011, (6): 646 -654 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.09178