Biodiversity Science
 
    Home    |    Editorial Board    |    Ethcis Statement   |    Contact Us   |    Chinese
Biodiversity Science
 
 
  Sponsors
Biodiversity Committee,CAS
Botanical Society of China
Institute of Botany,CAS
Institute of Zoology,CAS
Institute of Microbiology,CAS
  Related Journals
Conservation Biology
Journal of Systematics and Evolution
Journal of Plant Ecology
Journal of Integrative Plant Biology
Chinese Journal of Plant
Ecology
Chinese Bulletin of Botany
 
 
2017 Vol.25 Issue 7
Published 20 July 2017

The picture consists of three elements: dice, hands, and background. Dice contains three photos of “bud”, “biodiversity” and “destroyed forest”, which represent three status of biodiversity, i.e. “birth”, “existence” and “destruction”. The hands represent human influences on nature, and the background consists of mountains and city. This picture shows that human impact on nature are expanding. And for biodiversity, just like a dice, to be or not to be, that is all in a thought. (Designed by Fangpu Liu and Lina Zhao. Photos by courtesy of Fangpu Liu)


Current Issue
Editorial
689  Haining Qin, Lina Zhao
Evaluating the threat status of higher plants in China
2017 Vol. 25 (7): 689-695 [Abstract] ( 31 ) [PDF 1018KB] ( 71 )
696  Haining Qin, Yong Yang, Shiyong Dong, Qiang He, Yu Jia, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Yuehong Yan, Jianying Xiang, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue
Threatened Species List of China’s Higher Plants
2017 Vol. 25 (7): 696-744 [Abstract] ( 15 ) [PDF 2682KB] ( 57 )
745  Haining Qin, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, YuyingGeng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue
Evaluating the endangerment status of China’s angiosperms through the red list assessment
2017 Vol. 25 (7): 745-757 [Abstract] ( 8 ) [PDF 1393KB] ( 53 )
758  Yong Yang, Bing Liu, Dennis M. Njenga
Red list assessment and conservation status of gymnosperms from China
2017 Vol. 25 (7): 758-764 [Abstract] ( 10 ) [PDF 604KB] ( 34 )
765  Shiyong Dong, Zhengyu Zuo, Yuehong Yan, Jianying Xiang
Red list assessment of lycophytes and ferns in China
2017 Vol. 25 (7): 765-773 [Abstract] ( 282 ) [PDF 624KB] ( 111 )
774  Qiang He, Yu Jia
Assessing the threat status of China’s bryophytes
2017 Vol. 25 (7): 774-780 [Abstract] ( 7 ) [PDF 789KB] ( 36 )
781  De-Yuan Hong, Shiliang Zhou, Xingjin He, Junhui Yuan, Yanlong Zhang, Fangyun Cheng, Xiuli Zeng, Yan Wang, Xiuxin Zhang
Current status of wild tree peony species with special reference to conservation
2017 Vol. 25 (7): 781-793 [Abstract] ( 53 ) [PDF 3885KB] ( 40 )
794  Zhigang Jiang, Keping Ma
The state’s will, scientific decision and citizen participation: in memory of the first provincial species red list in China
2017 Vol. 25 (7): 794-795 [Abstract] ( 34 ) [PDF 211KB] ( 55 )
Biodiversity Science
Search
 
Advanced Search>
 Feature Articles
More....
 
 
 
Copyright © 2011 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 86-10-62836137, E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn