Some growth characteristics and relative competitive ability of invasive Spartina alterniflora and native Scirpus mariqueter
Zhongyi Chen, Bo Li, Jiakuan Chen
Biodiv Sci. 2005 Vol. 13 (2): 130-136
doi: 10.1360/biodiv.040122
Abstract4727)      PDF (613KB)(52211)       Save
Species Diversity of Discomycetes in China
ZHUANG WENYING
Biodiv Sci. 1995 Vol. 03 (Suppl.): 43-48
doi: 10.17520/biods.1995043
Abstract4262)      PDF (202KB)(14330)       Save
Measurement of biotic community diversity I α diversity (Part 2)
Biodiv Sci. 1994 Vol. 02 (4): 231-239
doi: 10.17520/biods.1994038
Abstract4295)      PDF (585KB)(11222)       Save
Cited by: Baidu(83)
On the concept of biodiversity
Biodiv Sci. 1993 Vol. 01 (1): 20-22
doi: 10.17520/biods.1993005
Abstract3730)      PDF (277KB)(10019)       Save
Cited by: Baidu(16)
Community assembly: the relative importance of neutral theory and niche theory
Kechang Niu, Yining Liu, Zehao Shen, Fangliang He, Jingyun Fang
Biodiv Sci. 2009 Vol. 17 (6): 579-593
doi: 10.3724/SP.J.1003.2009.09142
Abstract6488)      PDF (439KB)(9524)       Save
Cited by: Baidu(30) CSCD(72)
Families and genera of Chinese angiosperms: a synoptic classification based on APG III
Bing Liu,Jianfei Ye,Su Liu,Yuan Wang,Yong Yang,Yangjun Lai,Gang Zeng,Qinwen Lin
Biodiv Sci. 2015 Vol. 23 (2): 225-231
doi: 10.17520/biods.2015052
Abstract2681)   HTML0)    PDF (3932KB)(9128)       Save
Cited by: Baidu(8) CSCD(7)
Methods and protocols for plant community inventory
Jingyun Fang, Xiangping Wang, Zehao Shen, Zhiyao Tang, Jinsheng He, Dan Yu, Yuan Jiang,
Zhiheng Wang, Chengyang Zheng, Jiangling Zhu, Zhaodi Guo
Biodiv Sci. 2009 Vol. 17 (6): 533-548
doi: 10.3724/SP.J.1003.2009.09253
Abstract6722)      PDF (661KB)(8647)       Save
Cited by: Baidu(89) CSCD(189)
Three “What”: mission of a botanic garden
Deyuan Hong
Biodiv Sci. 2016 Vol. 24 (6): 728-
doi: 10.17520/biods.2016158
Abstract755)   HTML0)    PDF (336KB)(8348)       Save
Cited by: Baidu(3)
Progress in environmental transcriptomics based on next-generation high-throughput sequencing
Yuanfeng Cai,Zhongjun Jia
Biodiv Sci. 2013 Vol. 21 (4): 401-410
doi: 10.3724/SP.J.1003.2013.10031
Abstract2313)   HTML0)    PDF (302KB)(7216)       Save
Cited by: Baidu(4) CSCD(10)
Review and prospects on methodology and affecting factors of soil mi-crobial diversity
Ju Zhou, Ting Lei
Biodiv Sci. 2007 Vol. 15 (3): 306-311
doi: 10.1360/biodiv.070069
Abstract4418)      PDF (221KB)(7173)       Save
Cited by: Baidu(70) CSCD(85)
Soil microbial characteristics as bioindicators of soil health
Lixia Zhou, Mingmao Ding
Biodiv Sci. 2007 Vol. 15 (2): 162-171
doi: 10.1360/biodiv.060290
Abstract5478)      PDF (357KB)(6899)       Save
Cited by: Baidu(63) CSCD(113)
Recent advancement in microbial environmental research using metagenomics tools
Xin Sun,Ying Gao,Yunfeng Yang
Biodiv Sci. 2013 Vol. 21 (4): 393-400
doi: 10.3724/SP.J.1003.2013.08050
Abstract1925)   HTML0)    PDF (247KB)(6378)       Save
Cited by: Baidu(11)
Methodology of comprehensive biodiversity assessment
Bentai Wan, Haigen Xu, Hui Ding, Zhilei Liu, Jie Wang
Biodiv Sci. 2007 Vol. 15 (1): 97-106
doi: 10.1360/biodiv.060132
Abstract4130)      PDF (432KB)(6314)       Save
Cited by: Baidu(52) CSCD(37)
Species–area relationship in biological communities
Zhiyao Tang, Xiujuan Qiao, Jingyun Fang
Biodiv Sci. 2009 Vol. 17 (6): 549-559
doi: 10.3724/SP.J.1003.2009.09144
Abstract3337)      PDF (369KB)(6192)       Save
Bacteria diversity in paddy field soil by 16S rDNA-RFLP analysis in Ningxia
Jianping Zhang, Naiyuan Dong, Haobin Yu, Yongjun Zhou, Yongliang Lu, Ruimei Geng, Liuqing Yu
Biodiv Sci. 2008 Vol. 16 (6): 586-592
doi: 10.3724/SP.J.1003.2008.08118
Abstract5402)      PDF (383KB)(6135)       Save
Cited by: Baidu(13)
A review and perspective on soil biodiversity research
Shenglei Fu
Biodiv Sci. 2007 Vol. 15 (2): 109-115
doi: 10.1360/biodiv.060293
Abstract3123)      PDF (197KB)(6133)       Save
Cited by: Baidu(42) CSCD(54)
Elevational diversity patterns of orchids in Nanling National Nature Reserve, northern Guangdong Province
Huaizhen Tian, Fuwu Xing
Biodiv Sci. 2008 Vol. 16 (1): 75-82
doi: 10.3724/SP.J.1003.2008.07081
Abstract3472)      PDF (627KB)(5956)       Save
Cited by: Baidu(39) CSCD(21)
Alien invasive species in China: their damages and management strategies
WAN Fang-Hao, GUO Jian-Ying, WANG De-Hui
Biodiv Sci. 2002 Vol. 10 (1): 119-125
doi: 10.17520/biods.2002014
Abstract4132)      PDF (205KB)(5817)       Save
Cited by: CSCD(125)
Progress in studies on mechanisms of biological invasion
XU Cheng-Yuan, ZHANG Wen-Ju, LU Bao-Rong, CHEN Jia-Kuan
Biodiv Sci. 2001 Vol. 09 (4): 430-438
doi: 10.17520/biods.2001063
Abstract3476)      PDF (328KB)(5796)       Save
Cited by: CSCD(61)
The Protocol for the Survey Plan for Plant Species Diversity of China's Mountains
FANG Jing-Yun, SHEN Ze-Hao, TANG Zhi-Yao, WANG Zhi-Heng
Biodiv Sci. 2004 Vol. 12 (1): 5-9
doi: 10.17520/biods.2004002
Abstract5336)      PDF (231KB)(5647)       Save