Biodiversity Science
 
    Home    |    Editorial Board    |    Ethcis Statement   |    Contact Us   |    Chinese
Biodiversity Science
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Evaluating the endangerment status of China’s angiosperms through the red list assessment
Haining Qin1*, Lina Zhao1,2, Shengxiang Yu1, Huiyuan Liu1,3, Bo Liu4, Nianhe Xia5, Hua Peng6, Zhenyu Li1, Zhixiang Zhang7, Xingjin He8, Linke Yin9, Yulin Lin10, Quanru Liu3, Yuantong Hou11, Yan Liu12, Qixin Liu13, Wei Cao14, Jianqiang Li15, Shilong Chen16, Xiaohua Jin1, Tiangang Gao1, Wenli Chen1, Haiying Ma17, YuyingGeng18, Xiaofeng Jin19, Chaoyang Chang20, Hong Jiang21, Lei Cai22, Chunxin Zang23, Jianyong Wu24, Jianfei Ye2,25, Yangjun Lai26, Bing Liu1, Qinwen Lin25, Naxin Xue1
1State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
2College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
3School of Life Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875
4College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China, Beijing 100081
5South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650
6Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201
7School of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083
8College of Life Sciences, Sichuan University, Chengdu 610064
9Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011
10Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medicinal Science & Peking Union Medicinal College, Beijing 100193
11College of Life Sciences, Qufu Normal University, Qufu, Shandong 273165
12Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and the Chinese Academy of Sciences, Guilin, Guangxi 541006
13Institute of Botany, Jiangsu Province and Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210014
14Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
15Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430074
16Northwest Institute of Plateau Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008
17School of Life Sciences, Yunnan University, Kunming 650091
18State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
19College of Life and Environmental Sciences, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310036
20College of Life Sciences, Northwest Agriculture & Forestry University, Yangling, Shanxi 712100
21Yunnan Academy of Forestry, Kunming 650204
22Ministry of Environment Protection of the People’s Republic of China, Beijing 100035
23Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012
24Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection, Nanjing 210042
25Beijing Botanical Garden, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
26Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008

Copyright © 2011 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 86-10-62836137, E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn