Biodiversity Science ›› 2018, Vol. 26 ›› Issue (6): 0-0.

• Full Text •     Next Article

All Papers in This Issue

  

  • Online:2018-06-20
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Zhi-Duan Chen, Tuo Yang, Li Lin, Li-Min Lu, Hong-Lei Li, Miao Sun, Bing Liu, Min Chen, Yan-Ting Niu, Jian-Fei Ye, Zhi-Yong Cao, Hong-Mei Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang, Jing-Bo Zhang, Zhen Meng, Wei Cao, Jian-Hui Li, Sheng-Dan Wu, Hui-Ling Zhao, Zhong-Jian Liu, Zhi-Yuan Du, Qing-Feng Wang, Jing Guo, Xin-Xin Tan, Jun-Xia Su, Lin-Jing Zhang, Lei-Lei Yang, Yi-Ying Liao, Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Shih-Wen Chung, Jian Zhang, Kun-Li Xiang, Rui-Qi Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Shi-Liang Zhou, Jin-Hua Ran, Xiao-Quan Wang, Xiao-Hua Jin, You-Sheng Chen, Tian-Gang Gao, Jian-Hua Li, Shou-Zhou Zhang, An-Ming Lu, China Phylogeny Consortium. Tree of life for the genera of Chinese vascular plants[J]. J Syst Evol, 2016, 54(4): 277 -306 .
[2] Jiliang Xu, Xiaohui Zhang, Zhengwang Zhang, Guangmei Zheng, Xiangfeng Ruan, Keyin Zhang. Home range and habitat use of male Reeves’s pheasant (Syrmaticus reevesii) in winter in Dongzhai National Nature Reserve, Henan Province[J]. Biodiv Sci, 2005, 13(5): 416 -423 .
[3] Qiu Xi-zhao, Lin Peng. Characteristics of Horizontal Distribution of Fagaceae Species in Mid-Subtropical Evergreen Broadleaved Forests of Fujian Province[J]. Chin J Plan Ecolo, 1989, 13(1): 36 -41 .
[4] YANG Long-Long, WU Yan-Ru. Species diversity of bees in different habitats in Xishuangbanna tropical forest region[J]. Biodiv Sci, 1998, 06(3): 197 -204 .
[5] He Ting-Nong, Liu Shang-Wu. New taxa of Swertia L. from China[J]. J Syst Evol, 1980, 18(1): 75 -85 .
[6] Xiulei Wang, Diqiang Li, Bo Wu, Hongxiao Yang. Habitat suitability assessment of Przewalski’s gazelle in the Hudong- Ketu area, Qinghai, China[J]. Biodiv Sci, 2005, 13(3): 213 -220 .
[7] MOU Jing, BIN Zhen-Jun, LI Qiu-Xia, BU Hai-Yan, ZHANG Ren-Yi, XU Dang-Hui. Effects of nitrogen and silicon addition on soil nitrogen mineralization in alpine meadows of Qinghai-Xizang Plateau[J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(1): 77 -84 .
[8] WANG Yan-Hong, JIANG Hong, YU Shu-Quan, LI Wei, LIN Xi-Qiao. A review of applications of sulfur stable isotope technology in ecological studies[J]. Chin J Plan Ecolo, 2010, 34(2): 179 -185 .
[9] Ying Tsun-shen. Areography of the Endemic Genera of Seed Plants in China[J]. J Syst Evol, 1996, 34(5): 479 -485 .
[10] SHI Wei, WANG Zheng-Quan, LIU Jin-Liang, GU Jia-Cun, GUO Da-Li. FINE ROOT MORPHOLOGY OF TWENTY HARDWOOD SPECIES IN MAOERSHAN NATURAL SECONDARY FOREST IN NORTHEASTERN CHINA[J]. Chin J Plan Ecolo, 2008, 32(6): 1217 -1226 .