Biodiversity Science

Previous Article     Next Article

Current Major Activities on the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity

Jeffrey A. McNeely   

  1. IUCN The World Conservation Union, Gland, Switzerland
  • Received:1995-12-27 Online:1996-12-20

Key words: rare and endangered plants, plant conservation, natural distribution, Jiangsu Province

[1] Hai Ren. The role of botanical gardens in reintroduction of plants [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(9): 945-950.
[2] Yukai Chen,Xiaobo Yang,Donghai Li,Wenxing Long. Status of vascular plant species on Hainan Island [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(8): 948-956.
[3] Rongjing Zhang, Zhe Zhao, Wenba Su, Fuwu Xing. Distribution and assessment of rare and endangered plants in Ganshiling Nature Reserve, Hainan [J]. Biodiv Sci, 2015, 23(1): 11-17.
[4] Lei Wang, Shi Shi, Wenbo Liao, Chunquan Chen, Zhen Li. Rare and endangered plants in Mount Jinggangshan region [J]. Biodiv Sci, 2013, 21(2): 163-169.
[5] Weihua Qin, Mingkang Jiang, Wanggu Xu, Zhaohe He. Assessment of in situ conservation of 1,334 native orchids in China [J]. Biodiv Sci, 2012, 20(2): 177-183.
[6] Xiang Zhou, Jiangyun Gao. Reintroduction of rare and endangered plants: theories and practices [J]. Biodiv Sci, 2011, 19(1): 97-105.
[7] PANG XinAn, LIU-Xing, LIU Hong, WU Cui, WANG Jing-Yuan, YANG Shu-Xiang, WANG Qing-Feng. The geographic distribution and habitat of the Isoetes plants in China [J]. Biodiv Sci, 2003, 11(4): 288-294.
[8] QIANG Sheng, SHEN Jun-Ming, ZHANG Cheng-Qun, SHAO Geng-Yun, HU Jin-Liang, WANG Feng-Liang. The Influence of Cropping Systems on Weed Communities in the Cotton Fields of Jiangsu Province [J]. Chin J Plan Ecolo, 2003, 27(2): 278-282.
[9] JIANG Hong-Xing, CHU Guo-Zhong, QIAN Fa-Wen, LU Jun. Breeding microhabitat selection of Saunders′ Gull ( Larus saundersi ) in Yancheng of Jiangsu Province, China [J]. Biodiv Sci, 2002, 10(2): 170-174.
[10] HU Shao-Qing, DING Bing-Yang, CHEN Zheng-Hai. The critical regions for conservation of rare and endangered plant species diversity in Zhejiang Province [J]. Biodiv Sci, 2002, 10(1): 15-23.
[11] HAO Ri-Ming, HUANG Zhi-Yuan, LIU Xing-Jian, WANG Zhong-Lei, XU Hui-Qiang, YAO Zhi-Gang. The natural distribution and characteristics of the rare and endangered plants in Jiangsu, China [J]. Biodiv Sci, 2000, 08(2): 153-162.
[12] LIU Zhan-Lin, ZHAO Gui-Fang. Population genetics and its implications for conservation of rare and endangered plants [J]. Biodiv Sci, 1999, 07(4): 340-346.
[13] GE Ji-Wen,WU Jin-Qing,ZHU Zhao-Quan,YANG Jing-Yuan,LEI Yun. The present status and in-situ conservation of the rare and endangered plants in Hubei Province [J]. Biodiv Sci, 1998, 06(3): 220-228.
[14] Xiang Chenghua, Mou Kehua. Investigation on the resources of rare and endangered plants in Kuanba forest region [J]. Biodiv Sci, 1997, 05(3): 202-205.
[15] Wang Qi-ming, Shi You-guang. A preliminary study on the biomass and production of slash pine plantation in jiangsu provice [J]. Chin J Plan Ecolo, 1990, 14(1): 1-12.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Xie Gong-wen Wang Hong-yan Lai Xiao-rong Tan Ce-ming Nong Zhi-lin. Diversity and Conservation of Chinese Endemic Genera of the Flora in Jiouling-mufu Mountain[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(专辑2): 90 -95 .
[2] JIAO Yu WANG Shi-Jun. The Leaf Epidermal Structures of Three Species ofBotrychiaceae from China[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(04): 352 -359 .
[3] Wang Ya-fu Xu Qing Liu Zhi-xue. Somatic Embryogenesis from Cell Suspention Culture of Onobrychis Viciaefolia[J]. Chin Bull Bot, 1991, 8(增刊): 40 -42 .
[4] Lu Hong-fei and Yu Xiang-yu. Advances in Researches of Genetics of Male Sterility in Angiosperms[J]. Chin Bull Bot, 1997, 14(02): 17 -22 .
[5] Yusheng Li;Yadong Zhang;Zhen Zhu;Tao Chen;Ling Zhao;Cailin Wang. Analysis of Quantitative Trait Loci for Resistance to Stripe Disease in Oryza sativa[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(06): 701 -706 .
[6] . [J]. Chin Bull Bot, 1994, 11(专辑): 70 .
[7] . [J]. Chin Bull Bot, 1998, 15(专辑): 9 -10 .
[8] Ma Ke-ping Zhou Yi-liang Ni Shao-quan Dong Shi-lin. A Study on the Vegetations of the Wild Mammal Habitats in Shengshan Hunting Field, Heilongjiang Province[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(专辑2): 117 -135 .
[9] Cycad Society of China. Summary of the First Chinese National Conference on Cycads[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(专辑): 1 -2 .
[10] HOU Wen-ShengGUO San-Dui LU Ming. Development of Transgenic Wheat with Galanthus navies Agglutinin Gene (sgna) via the Pollen-tube Pathway[J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(02): 198 -204 .