Biodiversity Science ›› 1994, Vol. 02 ›› Issue (Suppl.): 88-95.

Previous Article    

Second Annual Report Abridged of the Biodiversity Working Group (BWG) of the China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED)

JOHN MACKINNON, WANG SUNG   

  • Online:1994-12-20

Key words: arbuscular mycorrhizal fungi, spore density, species richness, seasons, host plants

[1] Zou Anlong, Ma Suhui, Ni Xiaofeng, Cai Qiong, Li Xiuping, Ji Chengjun. Response of understory plant diversity to nitrogen deposition in Quercus wutaishanica forests of Mt. Dongling, Beijing [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 607-618.
[2] Liu Yan, Yang Yushuang. Importance of conservation priority areas for bryophyte biodiversity in Chongqing [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 677-682.
[3] Dong-Ting ZOU, Qing-Gang WANG, Ao LUO, Zhi-Heng WANG. Species richness patterns and resource plant conservation assessments of Rosaceae in China [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(1): 1-15.
[4] GAO Wen-Tong, ZHANG Chun-Yan, DONG Ting-Fa, XU Xiao. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on the root growth of male and female Populus cathayana individuals grown under different sexual combination patterns [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(1): 37-45.
[5] Anrong Liu,Teng Yang,Wei Xu,Zijian Shangguan,Jinzhou Wang,Huiying Liu,Yu Shi,Haiyan Chu,Jin-Sheng He. Status, issues and prospects of belowground biodiversity on the Tibetan alpine grassland [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 972-987.
[6] Xu Xiang, Zhang Huayong, Xie Ting, Sun Qingqing, Tian Yonglan. Elevational pattern of seed plant diversity in Xishuangbanna and its mechanisms [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(7): 678-689.
[7] XU Li-Jiao, HAO Zhi-Peng, XIE Wei, LI Fang, CHEN Bao-Dong. Transmembrane H + and Ca 2+ fluxes through extraradical hyphae of arbuscular mycorrhizal fungi in response to drought stress [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(7): 764-773.
[8] Zejin Zhang,Yanpei Guo,Jin-Sheng He,Zhiyao Tang. Conservation status of Wild Plant Species with Extremely Small Populations in China [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(6): 572-577.
[9] Qian YANG, Wei WANG, Hui ZENG. Effects of nitrogen addition on the plant diversity and biomass of degraded grasslands of Nei Mongol, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(4): 430-441.
[10] Binqiang Li, Pengying Li, Jiawei Yang, Hongjun Zi, Xingquan Li, Xihuan Duan, Xu Luo. Wildlife monitoring in Weishan Qinghua Green Peafowl Nature Reserve using infrared cameras, Yunnan Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(12): 1343-1347.
[11] CHEN Bao-Ming, WEI Hui-Jie, CHEN Wei-Bin, ZHU Zheng-Cai, YUAN Ya-Ru, ZHANG Yong-Long, LAN Zhi-Gang. Effects of plant invasion on soil nitrogen transformation processes and it’s associated microbial [J]. Chin J Plant Ecol, 2018, 42(11): 1071-1081.
[12] Ge Gao,Bin Wang,Chenxiang He,Xu Luo. Biodiversity of birds and mammals in alpine habitat of Mt. Gaoligong, Lushui County, Yunnan [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(3): 332-339.
[13] Xiaobo Huang, Shuaifeng Li, Jianrong Su, Wande Liu, Xuedong Lang. The relationship between species richness and ecosystem multifunctionality in the Pinus yunnanensis natural secondary forest [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(11): 1182-1191.
[14] Jianming Wang, Wenjuan Wang, Jingwen Li, Yiming Feng, Bo Wu, Qi Lu. Biogeographic patterns and environmental interpretation of plant species richness in desert regions of Northwest China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(11): 1192-1201.
[15] Yuanjie Xu,Dunmei Lin,Ming Shi,Yanjie Xie,Yizhi Wang,Zhenhua Guan,Jianying Xiang. Spatial heterogeneity and its causes in evergreen broad-leaved forests in the Ailao Mountains, Yunnan Province [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(1): 23-33.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Lubin Li;Jingyu Wu;Tao Hu;Xuewen Yang;Zhenhua Peng*. Estimation of Genome Size of Moso Bamboo (Phyllostachys edulis)[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(05): 574 -578 .
[2] WU Guan-Ting HU Zhang-Hua CHEN Jin-Qing. Advances in Studies on Plant Regeneration and Genetic Transformation of Tall Fescue and Other Fescues[J]. Chin Bull Bot, 2004, 21(02): 146 -155 .
[3] Wang Zhi-ping Huang Ju-fu and Li Jia-ge. The Progresses of Studies on the Reconstitution of Metallocluster-Deficieny MoFeProtein in vitro[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(01): 19 -23 .
[4] Jiajun Yan;Shiqie Bai*;Xiao Ma;Youmin Gan;Jianbo Zhang. Genetic Diversity of Elymus sibiricus and Its Breeding in China[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(02): 226 -231 .
[5] BAI Su-Lan and SUN Jing-San. Enviromental Signals Plant State and Floral Determination[J]. Chin Bull Bot, 1999, 16(04): 381 -386 .
[6] Yang Ji. The Applications of Statistical Methods to the Study of Intraspecific Variation[J]. Chin Bull Bot, 1991, 8(01): 30 -36 .
[7] Tong Zhe and Lian Han-ping. Cryptochrome[J]. Chin Bull Bot, 1985, 3(02): 6 -9 .
[8] . Interaction Between the Inherent Resistant Secondary Metabolites and the Exogenous Insect-ResistaProtein of Transgenic Plantsnce[J]. Chin Bull Bot, 2004, 21(06): 733 -742 .
[9] Yu Tetsun. The Contribution of Chinese Flora to the Horticulture of the World[J]. Chin Bull Bot, 1985, 3(02): 1 -5 .
[10] LI Niang-Hui. Progress of the Study on the Transportation of Cytoplasmic Proteins Into Chloroplast[J]. Chin Bull Bot, 1998, 15(增刊): 18 -23 .